editorials

فرهنگ خشت و فرهنگ کاغذ

مقایسه ای توصیفی از جامعه و ذهنیت ایرانی و ژاپنی


این نوشته یک مقاله علمی نیست بلکه یک مقایسه توصیفی است که پس از نزدیک به سه سال کار کردن نگارنده با حدود سی نفر ژاپنی در یک تیم فنی به دست آمده است و ممکن است توصیفات به کار رفته در آن چندان هم درست نباشد و نباید با یک مقاله دانشگاهی مقایسه شود. این نوشته یادداشتهای شخصی نگارنده است و بس.

ما یک ملت تقریبی هستیم، ادبیات ما انحنادار و کمی تا قسمتی پوشیده و دولبه و چند معناست، این نحوه برخورد در دیگر هنرهایمان هم هست، تکلیف ما با سبک نقاشی خودمان یا معماری خودمان دقیقن مشخص نیست و به راحتی میتوان آن را با جاهای دیگر اشتباه گرفت. شاید ریشه این تقریبی بودن و کجدار و مریز بودن و دو پهلو بودن و بلاتکلیف بودن امور نیز ریشه در رفتار خشت گونه باشد که سنگین است و نادقیق و در آفتاب خشک شده و در مجاورت آب حل میشود و در جز مصالح قابل اعتمادی نیست اما در کل یک ساختار پایدار را میسازد

ملت ژاپن اما مشخص است، مانند لبه یک تیغ سامورایی برنده و دقیق است. وقتی به تمدن مدرن وارد میشود وقت شناس است و در کار تیمی موفق میشود. این فرهنگ کاغذی است، لبه دارد، مشخص است، سبکبال و آزاد است و زیرش چیز خاصی نیست.

این نوشته ادامه دارد....

Piramoon Architects Co. Ltd. © 2020

Designed & developed by resaneyehezare.com